Chức năng nhiệm vụ :

Chịu trách nhiệm xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, công trình khoa học, các tài liệu dạy và học phục vụ 5 ngành học: Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục đại học và sau đại học, Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên theo sự chỉ đạo của NXB Giáo dục.

(Trích điều 2, QĐ số 673/QĐ-TCCB của Bộ Giáo dục-Đào tạo V/v thành lập Chi nhánh NXBGD tại thành phố Đà Nẵng)


 Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm