Công ty CP Sách và TBTH Quảng Trị
Địa chỉ : 51 Lê Lợi, Tp. Đông Hà Quảng Trị
Điện thoại/Fax : (0233) 3 852 288 / (0233) 3 850 675

Chức năng, nhiệm vụ:
- Phát hành sách giáo khoa, thiết bị trường học ;
- Kinh doanh các loại sách báo, văn phòng phẩm, buôn bán tổng hợp, giáo dục mầm non, dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm